pl

Ogólne Warunki Umów Zakupu

1

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów Zakupu (zwanych dalej „OWU Zakupu”) stanowią wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 Kodeksu cywilnego, wiążący dla wszelkich umów zawieranych przez Norcospectra Industries sp. z o.o. z kontrahentem,.

1.2 Nabywanie przez Norcospectra, zwaną dalej „Nabywcą”, usług, jak również wszelkich towarów może odbywać się wyłącznie w sposób zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU Zakupu.

1.3 OWU Zakupu mają pierwszeństwo stosowania względem innych ogólnych warunków umów, lub regulaminów kontrahentów.

1.4 Wszelkie postanowienia Umowy uzgodnionej indywidualnie między Stronami mają pierwszeństwo przed sprzecznymi z nimi postanowieniami OWU Zakupu. Wszelkie odstępstwa są dopuszczalne na podstawie pisemnej zgody Nabywcy.

2

Definicje

2.1 Definicje:

 • Cena – oznacza wartość sprzedaży usługi lub towaru.
 • Dostawca – oznacza sprzedawcę lub dostawcę na podstawie Umów (zdefiniowanych poniżej).
 • OWU Zakupu – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów Zakupu Norcospectra Industries sp. z o.o. z siedzibą w Sońsku,

  przy ul. Ciechanowskiej 30A, 06-430 Sońsk.

 • Strony – oznacza Nabywcę i Dostawcę łącznie, a „Strona” oznacza nabywcę lub Dostawcę.
 • Produkt – oznacza rzecz ruchomą lub usługę będącą przedmiotem sprzedaży lub dostawy na podstawie Umowy.
 • Umowę – oznacza wszelkie umowy sprzedaży lub dostawy rzeczy ruchomych lub usług zawarte przez Nabywcę jako

  kupującego lub odbiorcę, niezależnie od formy lub trybu zawarcia Umowy. W przypadku umów nienazwanych zawierających element sprzedaży lub dostawy, OWU Zakupu stosuje się do tej części praw lub obowiązków, która odpowiada prawom i obowiązkom stron umowy sprzedaży lub dostawy.

 • Wada jakościowa – oznacza niezgodność Produktu ze stanem wynikającym z Umowy lub z właściwościami Produktu.

2.2 Inne terminy zostały zdefiniowane w dalszej części OWU Zakupu, poprzez ich zapisanie wielką literą, w nawiasach, cudzysłowie, tłustym drukiem. We wszelkich postanowieniach OWU Zakupu tak zdefiniowane terminy należy interpretować zgodnie z kontekstem zdania, którym zostały zdefiniowane.

3

Zamówienia

3.1 Nabywca może składać zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („Zamówienie”).

3.2. W przypadku Zamówienia związanego z realizacją procesu specjalnego (np. procesy obróbki galwanicznej, cieplnej, spawania) Nabywca może przekazać dodatkowe wymagania dotyczące sposobu zatwierdzenia tych procesów przez Nabywcę.

3.3. Dostawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie do realizacji lub odrzucić Zamówienie w terminie 5 dni roboczych.

3.4. Dostawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie w jakiej zamówienie zostało złożone. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji Zamówienia Nabywcy oznacza przyjęcia Zamówienia do realizacji na warunkach określonych przez Nabywcę w Zamówieniu oraz postanowieniach zawartych w niniejszych OWU Zakupu.

3.5. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu Zamówienie w terminie pkt.3.2, przyjmuje się, że Zamówienie zostało przyjęte i umowa została zawarta z upływem wskazanego terminu.

3.6. Wszystkie przedmioty przekazane celem wykonania zobowiązań Dostawcy wynikających z Zamówienia lub OWU Zakupu, które mogą być potrzebne do produkcji, stanowią własność Nabywcy chyba, że Strony postanowią inaczej.

4

Zawarcie umowy

4.1. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Nabywcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę lub z chwilą wskazaną w punkcie 3.5. Treść umowy określona jest przez złożone zamówienie, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz niniejsze OWU Zakupu.

4.2. Jeżeli Dostawca dokona jakiejkolwiek zmiany w Zamówieniu bez pisemnego porozumienia z Nabywcą, Nabywca może odstąpić od Zamówienia (Umowy)w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca nie prawa do odszkodowania. Wszystkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.3. Jeżeli Nabywcę z Dostawcą wiąże ramowa umowa na sprzedaż lub dostawę Produktów, do której włączono niniejsze OWU Zakupu, jako jej integralną część, obowiązują one dla każdego Zamówienia składanego przez Nabywcę, bez konieczności każdorazowego ich doręczania Dostawcy.

5

Dostawa

5.1. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą jakość Produktów i zgodność z wymaganiami Nabywcy.

5.2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad i zgodny z Zamówieniem Nabywcy.

5.3. Dostawca powiadomi Nabywcę o każdym przypadku Produktu niezgodnego z wymaganiami będącego przedmiotem dostawy oraz uzgodni zasady dotyczące dostawy takich Produktów (ilości, identyfikacji etc.)

5.4. Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia Nabywcy o planowanych i/lub dokonanych zmianach w dostarczanym Produkcie.

5.5. Dostawca przed realizacją Zamówienia zobowiązany jest do powiadomienia Nabywcy o przekazaniu realizacji produktu lub jego części podwykonawcy. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z realizacji Zamówienia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania wymagań (w tym, w szczególności jakościowych) Nabywcy danego Zamówienia swoim podwykonawcom lub poddostawcom w całym łańcuchu dostaw.

5.6. Dostawca ma obowiązek okleić każdą z dostarczanych palet etykietą wraz z numerem Produktu Nabywcy.

5.7. Dostawca ma obowiązek wraz z Produktem dostarczyć dokument dostawy „WZ” oraz kartę techniczną Nabywcy podpiętą do każdej grupy produktów. Dokument WZ musi zawierać oznaczenie numeru zamówienia Nabywcy, stanowiącego podstawę dostawy produktu. Dokument dostawy musi jednoznacznie opisywać zawartość dostawy oraz ponadto zawierać:

 • w przypadku dostawy reklamacyjnej, informację „dostawa z reklamacji”;
 • w przypadku dostawy z przerobu, informację „..........................”;
 • wewnętrzny indeks Nabywcy ;
 • nazwę dostarczanego Produktu;
 • dostarczoną ilość Produktu wraz z jednostką miary;
 • numer rysunku, według którego Produkt został wykonany;
 • oznaczenie rodzaju i masy opakowań, w których dostarczono Produkt;
 • dokumentów jakościowych, jak np. świadectwo 3.1 wg EN 10204:2004, kart charakterystyk dla substancji
 • chemicznych oraz innych wyszczególnionych bezpośrednio na Zamówieniu.

5.8. Dostawa Produktu powinna być realizowana w całości chyba, że podział dostawy na części wynika bezpośrednio z Zamówienia złożonego przez Nabywcę.

5.9. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt w terminie określonym w Zamówieniu. Termin dostawy może być zmieniony, wyłącznie za uprzednią zgodą Nabywcy. Zgoda powinna być udzielona pisemnie lub w formie elektronicznej.

5.10.Termin dostawy uważa się za zachowany z momentem dostarczenia zamówienia, przez Dostawcę, do miejsca docelowego wyznaczonego przez Nabywcę, zgodnie z terminem określonym w Zamówieniu.

5.11. W przypadku stali (elementów stalowych) Produkt nie może posiadać ognisk korozji wżerowej, szczelinowej i międzykrystalicznej (dotyczy stali czarnej).

5.12. Ewentualne zwroty Produktu w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi w celu wymiany jak i również koszty ponownej wysyłki ponosi wyłącznie Dostawca.

5.13. W przypadku jednorazowej Dostawy Produktów za datę otrzymania dostawy, uważa się datę dostarczenia Produktu w miejsce wskazane przez Nabywcę w Zamówieniu. Za datę otrzymania dostawy w przypadku Produktów dostarczanych etapowo, uważa się datę wykonania każdego poszczególnego etapu Zamówienia z osobna, w miejscu wskazanym przez Nabywcę w Zamówieniu.

5.14.Nabywca może wyrazić zgodę na dostarczenie Produktów przed ustalonym w Zamówieniu terminem, ale pod warunkiem, że zapłata będzie miała miejsce z zachowania terminu wymagalności wskazanym w Zamówieniu.

5.15. Z chwilą odbioru Produktów w miejscu dostawy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, własność Produktu, niebezpieczeństwo jego utraty jak i również uszkodzenia i korzyści przechodzą na Nabywcę.

5.16. Jeżeli Dostawca opóźnia się z dostawą Produktów, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia dostawy określonego w Zamówieniu. Dostawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia wobec Nabywcy.

5.17. W razie opóźnienia w wykonaniu Umowy przez Dostawcę, Nabywca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1% ceny brutto określonej w Umowie za każdy dzień opóźnienia.. Nabywca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych

6

Kontrola

6.1. Nabywca ma prawo do przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjnego w siedzibie Dostawcy lub jego podwykonawcy, celem stwierdzenia prawidłowości realizacji Umowy oraz jakości Produktów. Nabywca zastrzega sobie prawo do dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z Zamówieniem oraz do wszystkich zapisów związanych z jego realizacją. Dostawca zobowiązuje się zapewnić realizację powyższego uprawnienia na warunkach i w terminach uprzednio wskazanych przez Nabywcę.

6.2. Dostawca bezwzględnie zobowiązany jest do zastosowania zaleceń, jakie przedstawi Nabywca w wyniku przeprowadzonej kontroli.

6.3. Oprzyrządowanie i narzędzia wyprodukowane na koszt Nabywcy w związku z wykonaniem zamówienia, stanowią własność Nabywcy i mogą być używane wyłącznie do wykonania zamówień Nabywcy. Oprzyrządowanie w każdym czasie będzie przedstawione do dyspozycji Nabywcy i może być zniszczone wyłącznie po wyrażeniu przez Nabywcę uprzedniej pisemnej zgody.

7

Reklamacje

7.1. Dostawca gwarantuje, że parametry jakościowe przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Nabywcy określonymi w Zamówieniu (podparte określonymi atestami, certyfikatami, itp. – gdzie ma to zastosowanie) oraz że w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi, Produkt wolny będzie od wad, które uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną (bezpieczną) eksploatację.

7.2. Przy wydaniu Produktu Nabywca jest uprawniony do przeprowadzenia badania ilości oraz jakości odbieranych Produktów.

7.3. Nabywca zobowiązany jest do Zgłoszenia Reklamacyjnego:

 • braków ilościowych Produktu – w terminie 1 miesiąca od momentu dokonania jego odbioru lub dostarczenia przez Dostawcę.
 • widocznych Wad Jakościowych, wynikających z uszkodzeń transportowych – niezwłocznie do przewoźnika, lub widocznych Wad Jakościowych, które nie wynikają z uszkodzeń transportowych – w terminie 1 miesiąca do dokonania jego odbioru lub dostarczenia przez Dostawcę.

7.4. Dostawca rozpatruje Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie do 12 godzin.

7.5. Jeżeli Dostawca, otrzymał od Nabywcy Zgłoszenie Reklamacyjne określone w ust. 7.3, a nie ustosunkował się do niego w terminie do 12 godzin, uważa się, że Dostawca uznał je w całości za uzasadnione.

7.6. W przypadku wykrycia braków ilościowych Produktu, Nabywca może:

 • odmówić odbioru całości Produktu i odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy określonej w Zamówieniu;
 • odmówić odbioru całości Produktu i żądać ponownego wydania wszystkich Produktów w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zgłoszenia Reklamacyjnego, które miały być w danym dniu dostarczone, z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy w stosunku do wszystkich owych Produktów;
 • odstąpić od Umowy w części obejmującej brakujące Produkty; w terminie 7 dni od dnia dostawy określonej w Zamówieniu;
 • żądać dostarczenia brakujących Produktów w terminie do 24 godzin od rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego, z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy.

7.7 Jeżeli Nabywca wykrył Wady Jakościowe Produktów może:

 • odmówić odbioru całości Produktów i odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady
 • odstąpić od Umowy w części obejmującej Produkty dotknięte Wadami Jakościowymi w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady;
 • żądać wymiany Produktów na nowe, wolne od wad w terminie do 24 godzin od rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy;
 • żądać naprawy Produktów w terminie do 24 godzin od rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy.

7.8. W celu usunięcia wad Produktów lub dokonania ich wymiany na wolne od wad, Nabywca zobowiązany jest zwrócić Dostawcy wadliwe Produkty na żądanie Dostawcy. Koszty zwrotu wadliwych Produktów, a także koszty dostaw Produktów naprawionych lub nowych wolnych od wad, ponosi Dostawca.

7.9. Niezależnie od roszczeń z gwarancji opisanych powyżej Nabywcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi i nienależnego wykonania Umowy na zasadach ogólnych. Postanowienia OWU Zakupu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi sprzedaży lub ogólnych zasad odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie.

8

Warunki - płatności

8.1. Ceny za Produkty określane w Zamówieniach. Ceny nie obejmują podatku VAT, który będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Jeżeli Dostawca z Nabywcą nie ustalili inaczej, cena obejmuje także koszty opakowania, dostawy, dokumentacji towaru.

8.3. Wszelkie płatności będą dokonywane na warunkach określonych w mowie. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Nabywca ma termin 30 dni od dnia otrzymania faktury i wszystkich dokumentów, na dokonanie płatności. W przypadku wysłania faktury przed datą dostawy, termin zapłaty zaczyna biec od dnia dostarczenia produktu.

8.4. Reklamacja Produktu wstrzymuje obowiązek zapłaty za fakturę obejmującą reklamowany Produkt do rozstrzygnięcia reklamacji.

8.5. Dostawca nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek wierzytelności, chyba, że wierzytelność Dostawcy jest bezsporna dla Nabywcy, ponadto potwierdzona prawomocnym orzeczeniem.

9

Jakość i cechy towaru

9.1. Produkty powinny być zgodne z Zamówieniem w zakresie specyfikacji technicznej, ilości i jakości. Towary muszą być zgodne ze specyfikacją zaakceptowaną przez Nabywcę.

9.2. Dostawca odpowiada względem Nabywcy za wszelkie wady dostarczanych przez siebie Produktów także wówczas, gdy wada Produktu zostanie ujawniona po dokonaniu przeróbki Produktu przez Nabywcę. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Nabywcy przez osoby, którymi Dostawca posługuje się przy wykonaniu Umowy.

9.3. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty przekazane Dostawcy przez Nabywcę w celu wykonania zamówienia Dostawca może wykorzystać tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa udostępniać ich, publikować ani przekazywać bez zgody Nabywcy jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezastosowanie się do powyższego zakazu.

9.4. Dostawca gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego Produktów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z własności przemysłowej i intelektualnej.

10

Gwarancja

10.1. Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczane Produkty na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji Produktu (Okres Gwarancji).

10.2. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad jakościowych produktu lub do wymiany produktu na produkt dowolny od wad jakościowych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu Okresu Gwarancji.

10.3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, od zgłoszenia Gwarancyjnego do momentu usunięcia wady jakościowej Produktu lub do wymiany Produktu na wolny od Wad Jakościowych, do momentu usunięcia przez Dostawcę.

10.4. Jeżeli Dostawca z tytułu gwarancji dostarczył Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją to Okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego.

11

Siławyższa

11.1. Jeżeli wykonanie umowy w części lub w całości będzie niemożliwe z powodu zdarzenia o charakterze siły wyższej, termin wykonania zamówienia zostanie zmieniony odpowiednio do sytuacji. Warunkiem powołania się na okoliczność siły wyższej jest niezwłocznie poinformowanie Nabywcy, w przeciwieństwie traci on prawo powołania się na siłę wyższą.

11.2. Za siłę wyższą uważane będą wszelkie zdarzenia nienadające się przewidzieć w chwili zawierania umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu. Za takie zdarzenia uznaje się w szczególności : wojna, zamieszki, powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, udokumentowane przerwy w dostawach prądu – o ile uniemożliwiają Stronie wykonanie zobowiązań z Umowy.

12

Poufność

12.1. Strony zobowiązują się nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej Strony treści niniejszej Umowy oraz jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych w związku z nią ujawnionych (Informacje Poufne) osobom trzecim. Strony zobowiązują się do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności wyżej wymienionych informacji.

12.2. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych ulega wyłączeniu, gdy Informacje te staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie jednej ze Stron, jej przedstawicieli, pracowników lub osób, za które odpowiadają.

12.3. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

13

Rozstrzyganie sporów

13.1. Dostawca i Nabywca będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Nabywcy.

14

Rozwiązanie umowy

14.1. Nabywca ma prawo odstąpić w całości lub w części od zawartej Umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach:

 • ogłoszenia przez Dostawcę likwidacji jak też zaprzestania prowadzenia dalszej działalności;
 • nie wywiązania się przez Dostawcę z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Zamówienia bądź niniejszych Warunków.
15

Postanowienia końcowe

15.1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści Umowy, wymagają dla swej skuteczności podpisanego przez obie strony Umowy aneksu w formie w jakiej Umowa została zawarta.

15.2. Dostawca nie może dokonać na osobę trzecią, cesji praw i obowiązków z tytułu łącznej strony umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

15.3. Wszelkie dokumenty przedłożone przez Stronę drugiej Stronie w związku z Zamówieniem i dotyczące jego przedmiotu stanowią integralną część Umowy. Takie jak m.in. : cenniki, certyfikaty, deklaracje zgodności, a w szczególności instrukcja pakowania.

15.4. W przypadku nieważności któregokolwiek z punktów zawartych w OWU Zakupu, pozostałe zachowują pełną ważność. OWU Zakupu sporządzono w języku polskim. Wiążący między stronami jest tekst w języku polskim.

15.5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.