pl
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Norco Interior

Zrównoważony rozwój

W Norco Interior wierzymy, że ludzie budują biznes, prowadząc biznes we „właściwy” sposób. Zasada ta rządzi wszystkimi naszymi działaniami - aby utrzymać nasze zaangażowanie na rzecz naszych klientów, traktować naszych pracowników z szacunkiem, dostarczać wartości dla akcjonariuszy, wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których żyjemy i pracujemy oraz podejmować środki mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

01

Zrównoważony biznes

Zrównoważony rozwój biznesu oznacza, że Norco Invest, poprzez swoją koncepcję i portfolio produktów, może przyczynić się do bardziej zrównoważonego środowiska biznesowego poprzez oszczędność energii i kosztów w swoich produktach i systemach, a także poprzez dalsze opracowywanie bardziej zrównoważonych rozwiązań wnętrzowych na przyszłość.

Podobnie jak pierścienie na wodzie, ważne są decyzje, które podejmujemy każdego dnia. Decyzje, które mają wpływ na nasze środowisko i ludzi, których spotykamy. Dostarczane przez nas produkty muszą w jak największym stopniu uwzględniać środowisko i ludzi przez cały cykl życia produktu. Nie wierzymy, że samotność jest silna, ale razem mamy możliwość wywierania wpływu. Zamierzamy skorzystać z tej możliwości!

Razem z naszymi klientami opracujemy produkty, które przenikają i wyrażają dumę z ich marki. Razem z naszymi dostawcami będziemy rzucać wyzwanie warunkom panującym przy produkcji naszych produktów. Będziemy prowadzić otwarty i przejrzysty dialog, aby stale dążyć do poprawy i nagradzać tych, którzy przeszli długą drogę w swojej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Skupiamy się na zrównoważonym rozwoju, który ma pozytywny wpływ zarówno na ludzi, jak i na planetę. Ważne jest również, aby zapewnić nam długoterminowy sukces biznesowy.

02

Efektywność w biznesie

Norco Interior ma na celu pomóc całemu łańcuchowi wartości w osiągnięciu lepszej wydajności poprzez odpowiedzialny wybór dostawców, surowców, procesów produkcyjnych i transportu. Norco Interior od wielu lat poważnie podchodzi do odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, dążąc do długoterminowej, zrównoważonej działalności.

Wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju dla dostawców
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości jest ważne dla Norco Interior. Projekty często rozpoczynają się od upewnienia się, że dostawcy prowadzą swoją działalność zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju Norco Interior.

Energooszczędna produkcja
Dla producenta takiego jak Norcospectra ważne jest zarówno ogólne zmniejszenie zużycia energii, jak i zwiększenie udziału wykorzystywanej energii odnawialnej. Aktywna praca w tych obszarach prowadzona jest zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i efektywności kosztowej. Zakłady produkcyjne Grupy są na bieżąco aktualizowane o nowoczesne systemy zmniejszające zużycie energii i zwiększające efektywność.

Transport
Znaczna część emisji pośrednich Grupy pochodzi z transportu do iz zakładów produkcyjnych. Norco Interior aktywnie działa na rzecz redukcji emisji przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego transportu, a alternatywne rozwiązania transportowe są postrzegane zarówno z perspektywy kosztów, jak i środowiska. Lokalna obecność Norcospectra i bliskość jej zakładów produkcyjnych zmniejszają transport towarowy i koszty dla naszych klientów. Możliwość zakupu i produkcji lokalnie oraz zminimalizowania wpływu towarów na środowisko jest ważnym czynnikiem w negocjowaniu umów z naszymi klientami.

03

Etyka biznesu

Dzięki Kodeksowi postępowania Norco Interior wszyscy pracownicy mają jasne ramy regulacyjne dotyczące etyki biznesowej. Kodeks Postępowania, którego kluczowe części są wymienione poniżej, został przekazany dostawcom Norco Interior w formie ogólnogrupowej polityki dotyczącej dostawców. Zgodnie z Kodeksem postępowania, Norco Interior nie toleruje żadnych form nielegalnych prowizji, łapówkarstwa i korupcji.

Prawa człowieka
Norco Interior wspiera i szanuje uznane na całym świecie prawa człowieka i stara się zapewnić, że nie jesteśmy zaangażowani w ich łamanie

Wolność zrzeszania się
Zgodnie z lokalnymi lub właściwymi przepisami, wszyscy pracownicy mogą tworzyć związki, przystępować do nich lub nie, a także mają prawo do rokowań zbiorowych, gdy są zatrudnieni przez Norco Interior.

Praca przymusowa i obowiązkowa
Żadna forma pracy przymusowej lub obowiązkowej nie jest tolerowana przez Norco Interior, a wszyscy pracownicy mają prawo do odejścia z pracy zgodnie z umową lub lokalnym prawem.

Dziecięca praca
Nie bierzemy udziału w żadnej formie pracy dzieci ani innych form wykorzystywania dzieci. Nikt nie jest zatrudniony w trakcie ukończenia obowiązkowej szkoły lub w wieku poniżej 15 lat i nikt poniżej 18 roku życia nie jest zatrudniony do niebezpiecznych prac w Norco Interior.

Miejsce pracy
Norco Interior musi zapewnić wszystkim pracownikom środowisko pracy, które jest zdrowe, bezpieczne i zgodne z obowiązującym prawem lokalnym. Norco Interior dokłada wszelkich starań, aby wynagrodzenie i wynagrodzenie było godziwe i zgodne z obowiązującymi normami w miejscach, w których Grupa prowadzi działalność.

Dyskryminacja
Różnorodność wśród pracowników Norco Interior jest pozytywną cechą, a Norco Interior zapewnia wszystkim równe szanse (tj. Rozwój osobisty, dalszą edukację, poziom wynagrodzenia). Nikt, bez względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, narodowość, status rodzicielski, stan cywilny, ciążę, religię, poglądy polityczne, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, status społeczny, wiek, przynależność związkową lub niepełnosprawność nie może być dyskryminowany. Molestowanie w postaci fizycznego lub psychicznego znęcania się jest surowo zabronione w Norco Interior, podobnie jak wszelkiego rodzaju groźby i inne groźby. Pracownicy Norco Interior ponoszą za to wspólną odpowiedzialność

Lek
Zapobieganie nadużywaniu narkotyków (w tym alkoholu) wpływa na nas wszystkich i oznacza, że ​​ponosimy wspólną odpowiedzialność za osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmy oraz dobrego i bezpiecznego środowiska pracy. Dążymy do bezpiecznego miejsca pracy bez narkotyków i aby wszyscy pracownicy mający problemy z narkotykami mieli odwagę szukać pomocy. Nikt nie powinien mieć wpływu na narkotyki w pracy.

Zakup usług seksualnych i pornografii dziecięcej
Zakup usług seksualnych, seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca są nielegalne na podstawie ustawodawstwa kilku krajów, w tym Szwecji, i mogą wspierać handel ludźmi, który stanowi naruszenie praw człowieka. Oczekuje się, że pracownicy Norco Interior podczas delegacji i podróży służbowych, także międzynarodowych, będą szanować tę postawę. Dotyczy to niezależnie od kraju, zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi

Przeciw Korupcji
Należy podtrzymywać reputację Norcospectra w zakresie uczciwości, prawości i odpowiedzialności, a wszelkie formy przekupstwa, wymuszenia lub korupcji w jakiejkolwiek formie nie będą tolerowane. Norco Interior aktywnie działa na rzecz zapewnienia, że ​​tak się nie stanie w ramach Grupy. Termin korupcja odnosi się do nadużycia zaufania dla własnego zysku lub zysku firmy, na przykład poprzez łapówki. Zabrania się oferowania, obiecywania, dawania, a także proszenia, przyjmowania obietnicy lub przyjmowania łapówek. Łapówka to podarunek lub inna korzyść, która może wpłynąć na inną osobę, jako część jej zatrudnienia lub obowiązków, aby pokazać dawcy niewłaściwą usługę. Pracownicy Norco Interior nie mogą oferować, dawać, otrzymywać ani żądać prezentów, usług, rozrywki lub innych nagród, takich jak:

  • Narusza przyjęte praktyki biznesowe.
  • Ma nieracjonalną wartość. (nie więcej niż równowartość 45 €)
  • Obejmuje pieniądze, papiery wartościowe, pożyczki gotówkowe lub inne rodzaje płatności osobistych w formie rabatów, prowizji, premii lub opłat.
  • Obejmuje czysty wypoczynek lub podróż wakacyjną.
  • Narusza obowiązujące przepisy.
  • Inne nagrody, które ze względu na swoją wartość lub inne istotne okoliczności mogą błędnie wpłynąć na odbiorcę podczas wykonywania jego obowiązków zawodowych lub w inny sposób mogą zawstydzić firmę lub pracownika, jeśli staną się ogólną wiedzą.

Nie uniemożliwia to pracownikom Norco Interior przyjmowania lub oferowania upominków promocyjnych, których celem jest utrzymywanie i promowanie dobrych relacji biznesowych z klientami i innymi partnerami biznesowymi. Pod warunkiem, że takie prezenty są skromne, otwarcie przyjmowane i oferowane oraz w inny sposób zgodne z niniejszym Kodeksem Postępowania. Kierownictwo każdej spółki zależnej jest odpowiedzialne za przygotowanie odpowiednich wytycznych i procedur dla pracowników dotyczących reprezentacji i prezentów.

Interesy konsumentów
Kiedy prowadzimy handel z klientami i konsumentami końcowymi, Norco Interior działa zgodnie z zasadami uczciwego biznesu, marketingu i reklamy. Norco Interior zapewnia również, że wszystkie dostarczone towary i usługi spełniają uzgodnione i prawne standardy.

Konkurencja
Norco Interior prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powstrzymuje się od zawierania nielegalnych porozumień antykonkurencyjnych.

Kontrola eksportu
Norco Interior przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu, w tym nie działa wbrew osobom, których dotyczą sankcje gospodarcze, ani w stosunku do nich.

04

Środowisko pracy

Norco Interior zapewni bezpieczne i zdrowe warunki pracy, aby zapobiec urazom lub chorobom związanym z pracą. Celem jest bezpieczna i zdrowa działalność biznesowa, w której ryzyko jest wyeliminowane, a ryzyko dla środowiska pracy jest ograniczone. Norco Interior uważa, że ​​jej pracownicy są głównym zasobem. Przyciąganie, angażowanie i rozwijanie pracowników jest kluczowym czynnikiem dla biznesu. Celem Norco Interior jest bycie odpowiedzialnym pracodawcą, który przyciąga i zatrzymuje pracowników.

Rozwój umiejętności i możliwości kariery
Motywacja, satysfakcja z pracy, zaangażowanie i uczestnictwo to kluczowe czynniki umożliwiające pracownikom Grupy rozwój w grupie; są również ważnymi elementami zdolności grupy do dalszego rozwoju.

Ogólnie
Praca w środowisku pracy obejmuje systematyczną analizę, badania i oceny ryzyka, a także środki i działania następcze.

O ile to możliwe, praca musi być wykonywana konsekwentnie w całej Grupie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w całej grupie i priorytetyzacją dobrej komunikacji. Praca musi być prowadzona prewencyjnie wraz z pracownikami i ich przedstawicielami we wszystkich obszarach, z naciskiem na zagrożenia i bezpieczne zachowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zdrowie i bezpieczeństwo w przypadku zmian.

Norco Interior ustanowi wymagania dla dostawców i wymagać od nich przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących środowiska pracy.

Bezpieczeństwo
Norco Interior stworzy bezpieczne miejsce pracy. Sprzęt bezpieczeństwa musi być zawsze na swoim miejscu. W przypadku wszystkich czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy muszą istnieć procedury opisujące, co należy zrobić, jak to zrobić, kiedy to zrobić i kto bierze udział. Wypadki, incydenty i obserwacje ryzyka muszą być zgłaszane, analizowane i skutkować działaniami naprawczymi. Celem Grupy jest zapobieganie wypadkom w miejscu pracy.

Norco Interior zidentyfikuje zagrożenia w możliwych sytuacjach związanych z pożarem, emisjami chemicznymi, awariami maszyn i zasilania, aw takich sytuacjach opracuje plany ewakuacji i działania w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia.

Zdrowie
Psychologiczne i społeczne środowisko pracy jest równie ważne jak fizyczne środowisko pracy. Norco Interior musi kłaść nacisk na dobre przywództwo i właściwą uwagę w rozwiązywaniu tych problemów. Środowisko pracy musi być dostosowane do różnych sytuacji pracowników, o ile jest to praktycznie możliwe. Należy podkreślić znaczenie partycypacji i wpływu pracowników na ich pracę, w tym jasnych informacji o zadaniach, odpowiednich oczekiwaniach, obowiązkach i zakresie działań.

W przypadku wszystkich operacji muszą obowiązywać procedury określania ryzyka złego stanu zdrowia, zastraszania i molestowania. Dyskryminacja, obraźliwe traktowanie, nękanie, znęcanie się i groźby nie są akceptowane w Norco Interior. Pracownicy muszą czuć się komfortowo, bezpiecznie i szanowani w swoim miejscu pracy.

Norco Interior będzie działać zapobiegawczo, aby zmniejszyć potrzebę zwolnień chorobowych i rehabilitacji. Pracownicy, którzy jednak ulegli wypadkowi lub zachorowali, muszą przejść rehabilitację zawodową, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Podczas przetwarzania informacji o przystosowaniu do pracy i rehabilitacji należy przestrzegać zasad poufności zgodnie z przepisami dotyczącymi środowiska pracy, co oznacza, że ​​informacje o sytuacji osobistej danej osoby należy traktować jako informacje poufne.

Odpowiedzialność
Pracownicy Norco Interior przyczyniają się do tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy zarówno u siebie, jak iu swoich współpracowników, działając bezpiecznie i postępując zgodnie z instrukcjami i procedurami oraz zgłaszając występujące zagrożenia i incydenty. Oczekuje się, że każdy pracownik, jeśli ma to zastosowanie, będzie uczestniczył w proponowanej rehabilitacji.

Dyrektor generalny ponosi ogólną odpowiedzialność za kwestie związane ze środowiskiem pracy i należy ją przekazać w jednym lub kilku etapach. Delegacja i dalsza delegacja wymagają formy pisemnej.