pl
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Norco Interior

Zrównoważony rozwój

W Norco Interior wiemy, że aby zbudować biznes należy prowadzić go we właściwy sposób. Dotyczy to wszystkich aspektów naszych działań takich jak: zaangażowania na rzecz naszych klientów, traktowania naszych pracowników, partnerów i kooperantów z należytym szacunkiem, wywierania pozytywnego wpływu na społeczność lokalną oraz podejmowania środków mających na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

01

Zrównoważony biznes

W Norco Interior dbamy o zrównoważony rozwój biznesu, jego koncepcję i portfolio produktów, pozwalające na oszczędność energii i kosztów. Nieustannie pracujemy nad znalezieniem niskoemisyjnych i przyszłościowych rozwiązań i procesów.

Decyzje, które podejmujemy każdego dnia mają wpływ na nasze środowisko i na życie ludzi.

Wspólnie z naszymi klientami nieustannie pracujemy nad produktami, które pokazują siłę ich marki. Stale dążymy do poprawy procesów na rzecz zrównoważonego rozwoju, równocześnie nie zapominając o długoterminowym sukcesie biznesowym naszych Klientów.

02

Efektywność w biznesie

Zawsze dbamy o odpowiedzialny wybór dostawców, surowców, procesów produkcyjnych i transportowych i dlatego od wielu lat poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za środowisko i wpływu na społeczeństwo, dążąc do długoterminowej, zrównoważonej działalności.

Wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju dla Partnerów
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości jest ważne dla Norco Interior. Projekty zawsze rozpoczynają się od upewnienia się, że Partnerzy prowadzą swoją działalność zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju.

Energooszczędna produkcja
Dla firmy takiej jak Norco Interior ważne jest zarówno zmniejszenie zużycia energii, jak i zwiększenie udziału wykorzystywanej energii odnawialnej. Aktywna praca w tych obszarach prowadzona jest zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i efektywności kosztowej. Zakłady produkcyjne Grupy są na bieżąco wyposażane w nowoczesne systemy zmniejszające zużycie energii i zwiększające efektywność.

Transport
Znaczna część emisji pośrednich Grupy pochodzi z transportu do i z zakładów produkcyjnych. Norco Interior aktywnie działa na rzecz redukcji emisji przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego transportu, a alternatywne rozwiązania transportowe są postrzegane zarówno z perspektywy kosztów, jak i środowiska. Lokalne położenie Norco Interior i bliskość jej zakładów produkcyjnych optymalizują transport i koszty dla naszych Klientów.

03

Etyka biznesu

Dzięki Kodeksowi postępowania w Norco Interior wszyscy pracownicy mają jasne wytyczne dotyczące etyki biznesowej. Kodeks Postępowania, którego kluczowe części są wymienione poniżej, został również przekazany Partnerom biznesowym. Zgodnie z nim, nasza firma Norco Interior nie toleruje żadnych form korupcji.

Prawa człowieka
Norco Interior przestrzega uznane międzynarodowe prawa człowieka.

Wolność zrzeszania się
Zgodnie z właściwymi przepisami, wszyscy pracownicy mogą tworzyć związki, w sposób swobodny do nich przystępować i mają prawo do rokowań zbiorowych.

Praca przymusowa i obowiązkowa
Żadna forma pracy przymusowej lub obowiązkowej nie jest tolerowana przez Norco Interior.

Miejsce pracy
Norco Interior zapewnia wszystkim pracownikom przyjazne środowisko pracy, zgodne z obowiązującym prawem. Norco Interior dokłada wszelkich starań, aby wynagrodzenie było godziwe i zgodne z obowiązującym poziomem w krajach, w których Grupa prowadzi działalność.

Dyskryminacja
Norco Interior zapewnia wszystkim równe szanse (tj. rozwój osobisty, dodatkowe szkolenia, ścieżkę kaiery). Nikt, bez względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, narodowość, stan cywilny, religię, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne, wiek, przynależność związkową lub niepełnosprawność nie może być dyskryminowany. Mobbing w każdej postaci jest surowo zabroniony w Norco Interior. Nasi pracownicy ponoszą za to zbiorową odpowiedzialność

Uzależnienia
Ponosimy wspólną odpowiedzialność za najwyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy i jedocześnie dbamy o poziom zdrowia fizycznego i psychicznego naszych pracowników. Dlatego wszyscy pracownicy mający problem z alkoholem i narkotykami mogą zwrócić się o pomoc do odpowiednich instytucji, w czym zawsze jesteśmy w stanie pomóc.

Przeciw Korupcji
Norco Interior aktywnie działa na rzecz uczciwości, praworządności i odpowiedzialności i zapewnienia, że wszelkie formy korupcji nie będą tolerowane. Zabraniamy oferowania i przyjmowania łapówek. Pracownicy Norco Interior nie otrzymywać ani żądać prezentów:

  • Naruszających przyjęte praktyki biznesowe,
  • O nieracjonalnej wartości (nie więcej niż równowartość 45 €),
  • Obejmujących pieniądze, papiery wartościowe, pożyczki gotówkowe lub inne rodzaje płatności osobistych w formie rabatów, prowizji, premii lub opłat,
  • Obejmujących wypoczynek lub podróż wakacyjną,
  • Naruszających obowiązujące przepisy,
  • Inne nagrody, które ze względu na swoją wartość lub inne istotne okoliczności mogą wpłynąć na odbiorcę podczas wykonywania jego obowiązków zawodowych.

Kierownictwo naszej firmy jest odpowiedzialne za przygotowanie odpowiednich wytycznych i procedur dla pracowników w tym zakresie.

Interesy Klientów
Norco Interior działa zgodnie z zasadami uczciwego biznesu, marketingu i reklamy. Norco Interior zapewnia również, że wszystkie dostarczone towary i usługi spełniają uzgodnione i prawne standardy.

Konkurencja
Norco Interior prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza przepisów o zmowie cenowej.

Kontrola eksportu
Norco Interior przestrzega wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące przewozów międzynarodowych, i nie narusza przepisów o sankcjach gospodarczych.

04

Środowisko pracy

Norco Interior zapewnia bezpieczne i zdrowe warunki pracy, przestrzega z pełną restrykcyjnością przepisów BHP co pozwala zapobiegać urazom i chorobom zawodowym. Pracownicy są naszą główną wartością, ich bezpieczeństwo i ciągły rozwój jest strategicznym czynnikiem dla biznesu. W związku z tym bycie odpowiedzialnym pracodawcą jest dla nas kluczowe.

Rozwój umiejętności i możliwości kariery
Motywacja, satysfakcja z pracy i zaangażowanie to kluczowe czynniki umożliwiające pracownikom Grupy rozwój. Jest to również ważny elementami zdolności naszej firmy do dalszego rozwoju.

Bezpieczeństwo
Norco Interior tworzy bezpieczne miejsce pracy. W przypadku wszystkich czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy istnieją procedury opisujące, co należy zrobić, w sytuacji zagrożenia. Wszystkie wypadki w miejscu pracy są zawsze zgłaszane, analizowane i skutkują działaniami prewencyjnymi, ponieważ celem naszej firmy jest zapobieganie wypadkom w miejscu pracy.

Zdrowie
Psychologiczne i społeczne środowisko pracy jest równie ważne jak fizyczne środowisko pracy. Norco Interior kładzie nacisk na dobre przywództwo i właściwą uwagę w rozwiązywaniu problemów związanych ze środowiskiem pracy. Należy podkreślić znaczenie odpowiedzialności i wpływu pracowników na ich pracę, w tym uzyskiwaniu jasnych informacji o zadaniach, oczekiwaniach, obowiązkach i zakresie działań.

Pracownicy muszą czuć się komfortowo, bezpiecznie i szanowani w swoim miejscu pracy.

Pracownicy, którzy jednak ulegli wypadkowi lub zachorowali, muszą przejść rehabilitację zawodową, aby jak najszybciej wrócić do dobrego stanu zdrowia. Podczas przetwarzania informacji o przystosowaniu do pracy i rehabilitacji zawsze przestrzegamy zasad poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami, co oznacza, że ​​informacje o sytuacji osobistej danej osoby zawsze traktujemy jako informacje poufne.

Odpowiedzialność

Pracownicy Norco Interior przyczyniają się do tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy zarówno u siebie, jak i u swoich współpracowników. Osiągamy to działając w sposób bezpieczny i postępując zgodnie z instrukcjami i procedurami.

Zarząd firmy ponosi odpowiedzialność za kwestie związane z bezpieczeństwem i środowiskiem pracy.