sv
Hållbarhet hos Norco Interior

Hållbarhet

På Norco Interior tror vi att människor bygger affärer genom att göra affärer på ett "rätt" sätt. Denna princip styr alla våra handlingar - att upprätthålla vårt engagemang för våra kunder, behandla våra anställda med respekt, leverera aktieägarvärde, göra en positiv inverkan i samhällen där vi bor och arbetar och att vidta åtgärder för att minska vår påverkan på miljön.

01

Hållbar verksamhet

För Norco Interior är hållbarhet och hållbar affärsutveckling att vi genom produktportfölj och inredningskoncept arbetar för att bidra till resurseffektivitet, mindre miljöbelastning och kostnadsbesparingar samt utvecklar mer hållbara interiörlösningar för våra kunder och för framtiden.

Likt ringar på vatten spelar det roll vilka beslut vi fattar varje dag. Beslut som påverkar vår miljö och de människor vi möter. Norco interior har i många år aktivt arbetat med att de produkter och tjänster vi levererar tar största möjliga hänsyn till både social och miljömässig hållbarhet genom hela livscykeln. Vi vet att ensam inte är stark, utan att vi tillsammans har än större möjlighet att påverka. En möjlighet vi vill förvalta och nyttja tillsammans mer våra kunder och leverantörer

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi högkvalitativa produkter och projekt som genomsyrar och förmedlar både unika egenskaper och den stolthet som finns i våra kunders varumärken. Med våra leverantörer utmanar vi och samarbetar för att förbättra de sociala och miljömässiga förhållanden och prestanda där våra produkter produceras. Vi för en öppen och transparent dialog för att ständigt driva förbättringsarbete i vår leverantörskedja, och stödja de leverantörer som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete.

Vårt fokus på hållbarhet hjälper oss att minimera negativ påverkan och bidra till omställning, positiv riktning och ett långsiktigt lönsamt samarbete för både människor, planet och affär.

02

Effektiv verksamhet & miljöarbete

Norco Interiors mål är att hjälpa hela värdekedjan att uppnå förbättrad effektivitet samt mindre utsläpp och avfall genom ansvarsfulla val av leverantörer, råvaror, produktionsprocesser och transporter. I vår egen verksamhet har Norco Interior under många år haft ett omfattande miljö- och socialt hållbarhetsarbete och vi fortsätter vår strävan mot en långsiktig hållbar verksamhet.

Hållbarhetskrav för leverantörer

Att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan är viktigt för Norco Interior. För att säkerställa att de material och produkter vi köper har producerats på ett hållbart sätt av ansvarstagande leverantörer arbetar vi med tydliga hållbarhetskrav. Genom vår uppförandekod ställer vi krav gentemot våra leverantörer och beroende av mognad, relation och risk följer vi upp efterlevnad med hjälp av olika verktyg och metoder.

Energieffektiv produktion

För en producent som Norco Interior är det viktigt att både minska energiförbrukningen totalt sett och att öka andelen förnybar energi som används. Aktivt arbete inom dessa områden bedrivs genom perspektiven kostnadseffektivitet samt miljöhänsyn. Koncernens produktionsanläggningar uppdateras löpande med moderna system för att minska energiförbrukningen, öka effektiviteten och minska klimatpåverkan. Till exempel satte vi under 2023 upp solceller på vår produktionsenhet Chiechanow i Polen.

Transport

En betydande del av koncernens indirekta utsläpp härrör från transport till och från produktionsanläggningar. Norco Interior arbetar aktivt för att minska utsläppen samtidigt som vi säkerställer effektiva transporter och bättre transportalternativ ur både ett kostnads- och miljöperspektiv. Norco Interiors lokala närvaro och smidiga logistik mellan produktionsanläggningar, distributionscentra och kunder minskar godstransporter och kostnader för våra kunder. Möjligheten att köpa och producera lokalt och minimera godsets miljöpåverkan är en viktig faktor i kontraktsförhandlingar med våra leverantörer och kunder.

03

Affärsetik & Mänskliga rättigheter

Utöver vår uppförandekod för leverantörer säkerställer vi ett tydligt regelverk för affärsetik genom Norco Interiors egen uppförandekod som alla anställda måste skriva på vid anställning. Bland annat har Norco Interior nolltolerans gentemot alla former av kickbacks, mutor och korruption (läs mer under rubrik anti-korruption)

Mänskliga rättigheter

Norco Interior respekterar mänskliga rättigheter och arbetar med att ta ansvar inom alla dess områden. Vi strävar efter att identifiera, förebygga och säkerställa att negativa följder för mänskliga rättigheter inte förekommer i någon del av vår värdekedja samt att direkt vidta åtgärder vid identifierad förekomst. Mänskliga rättigheter är framför allt reglerade genom vår uppförandekod och vår uppförandekod för leverantörer. Huvudrubrikerna i dessa policys och koder är kortfattat summerade nedan

Föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt

Alla anställda på Norco Interior har rätt att fritt bilda, gå med i eller avstå från medlemskap i vald fackförening samt har rätt till kollektiva förhandlingar.

Tvångsarbete och obligatoriskt arbete

Allt arbete ska vara frivilligt. Norco Interior tillåter ingen form av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete Alla anställda har rätt att lämna sin anställning i enlighet med kontrakt eller lokala lagar.

Barnarbete

Inga former av barnarbete eller andra former av exploatering av barnet får förekomma i Norco Interiors värdekedja. Varken Norco Interior eller våra leverantörer anlitar arbetskraft utan fullbordad grundskola eller under 15 år. Eventuella unga anställda, under 18 år, får varken utföra farligt eller tungt arbete eller arbeta nattskift.  

Arbetsplats och ersättning

Norco Interior och våra leverantörer ska tillhandahålla en arbetsmiljö som är hälsosam, säker och i enlighet med gällande lokala lagar för alla anställda. Norco Interior arbetar systematiskt med fysisk och psykologisk hälsa och säkerhet. Riskbedömningar för olyckor genomförs regelbundet och både incidenter och olyckor rapporteras och följs upp. Medarbetare har rätt till lika lön för lika arbete och Norco Interior  arbetar med att säkerställa  skäliga och rättvisa löner och ersättningar i enlighet med gällande normer på de platser där koncernen har verksamhet.

Diskriminering

Mångfald bland Norco Interior-anställda eftersträvas och diskriminering motarbetas aktivt. Norco Interior och våra leverantörer ska erbjuda alla anställda lika möjligheter (dvs. personlig utveckling, vidareutbildning, lönenivå) och ingen, oavsett etnicitet, färg, kön, sexuell läggning, nationalitet, föräldrastatus, civilstånd, graviditet, religion, politisk åsikt, etnisk bakgrund, socialt ursprung, social status, ålder, fackligt medlemskap eller funktionshinder, får diskrimineras. Trakasserier i form av fysiskt eller psykiskt övergrepp, liksom alla typer av hot är strängt förbjudet. Anställda i Norco Interior har ett gemensamt ansvar för att detta ska uppnås

Läkemedel

Missbruk av droger (inklusive alkohol) berör oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar att förhindra missbruk, bland annat för att uppnå och bibehålla en hög säkerhetsnivå och en god och säker arbetsmiljö. Vi strävar efter en säker arbetsplats utan droger och att alla anställda med drogrelaterade problem vågar söka, och har tillgång till, support.

Inköp av sexuella tjänster och barnpornografi

Köp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är olagligt baserat på lagstiftning i flera länder, inklusive Sverige, och kan stödja människohandel, vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Anställda i Norco Interior på uppdrag och affärsresor, även internationellt, förväntas respektera denna hållning. Detta gäller oavsett land och både under och efter arbetstid

Anti-korruption

Norco Interior rykte om ärlighet, integritet och ansvar måste upprätthållas och alla former av mutor, utpressning eller korruption i någon form tolereras inte. Norco Interior arbetar aktivt för att se till att detta inte sker inom koncernen. Termen korruption avser missbruk av en förtroendeposition för egen eller företagets vinst, till exempel genom att använda mutor. Det är förbjudet att erbjuda, lova eller ge, samt begära, acceptera ett löfte om eller få mutor. Muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka en annan person, som en del av deras anställning eller skyldigheter, att visa givaren felaktig tjänst. Norco Interior anställda får inte erbjuda, ge, ta emot eller begära gåvor, tjänster, underhållning eller andra belöningar som:

  • Kränker accepterad affärspraxis.
  • Har ett orimligt värde. (inte över motsvarande 45 €)
  • Består av pengar, värdepapper, kontantlån eller andra typer av personliga betalningar i form av rabatter, provisioner, bonusar eller avgifter.
  • Består av rena fritids- eller semesterresor.
  • Kränker befintliga lagar.
  • Andra belöningar som på grund av deras värde eller andra relevanta omständigheter vanligtvis sannolikt på ett felaktigt sätt påverkar mottagaren vid utövandet av sina yrkesuppgifter eller på annat sätt riskerar att genera företaget eller den anställde om de blir allmänna kunskaper.

Detta hindrar inte anställda i Norco Interior från att ta emot eller erbjuda reklamgåvor som är utformade för att behålla och främja goda affärsrelationer med kunder och andra affärspartners. Detta under förutsättning att sådana gåvor är blygsamma, öppet accepterade och erbjudna och på annat sätt överensstämmer med denna uppförandekod. Ledningen för respektive dotterbolag ansvarar för att utarbeta lämpliga riktlinjer och rutiner för anställda om representation och gåvor.

Konsumentintressen

När vi handlar med kunder och slutkonsumenter agerar Norco Interior enligt rättvisa affärs-, marknadsförings- och reklam principer. Norco Interior ser också till att alla tillhandahållna varor och tjänster uppfyller överenskomna och juridiska standarder.

Konkurrens

Norco Interior bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och avstår från att ingå olagliga konkurrensbegränsande avtal.

Exportkontroll

Norco Interior ska följa alla tillämpliga regler för exportkontroll, inklusive att inte agera i strid med, eller med personer som är inblandade i ekonomiska sanktioner.

04

Arbetsmiljö

Norco Interior skall erbjuda säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterad skada eller sjukdom. Målet är säker och hälsosam affärsverksamhet där risker elimineras och arbetsmiljörisker minskas. Norco Interior anser att dess anställda är den främsta tillgången. Att attrahera, involvera och utveckla medarbetarna är en avgörande faktor för verksamheten. Norco Interior mål är att vara en ansvarsfull arbetsgivare som lockar och behåller anställda.

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter

Motivation, arbetstillfredsställelse, engagemang och delaktighet är centrala faktorer för att koncernens medarbetare ska kunna utvecklas inom gruppen; de är också viktiga inslag i koncernens förmåga att fortsätta växa.

Allmänt

Arbetsmiljöarbetet ska omfatta systematisk analys, undersökningar och riskbedömningar samt åtgärder och uppföljning.

Arbetet ska så långt som möjligt hanteras konsekvent i hela koncernen med koncernövergripande regler och prioritering av god kommunikation. Arbetet ska bedrivas förebyggande tillsammans med medarbetarna och deras representanter inom alla områden med fokus på risker och säkert beteende. Särskild uppmärksamhet måste ägnas hälsa och säkerhet vid förändringar.

Norco Interior skall ställa krav på leverantörer och kräva att de följer de lokala arbetsmiljöreglerna.

Säkerhet

Norco Interior skall skapa en säker arbetsplats. Säkerhetsutrustning skall alltid finnas på plats. För all verksamhet som involverar hälso- och säkerhetsarbete skall det finnas procedurer som beskriver vad man skall göra, hur man gör det, när man ska göra det och vem som deltar. Olyckor, incidenter och riskobservationer måste rapporteras, analyseras och resultera i korrigerande åtgärder. Koncernens mål är att inga olyckor på arbetsplatsen skall inträffa.

Norco Interior skall identifiera risker i möjliga situationer avseende brand, kemikalieutsläpp, maskin- och strömavbrott och för dessa situationer upprätta evakuerings- och handlingsplaner för att minimera risken för skador.

Hälsa

Den psykologiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Norco Interior skall betona bra ledarskap och rätt uppmärksamhet i hanteringen av dessa frågor. Arbetsmiljön måste anpassas till de olika omständigheterna hos anställda så långt det är praktiskt möjligt. Vikten av deltagande och inflytande för anställda i deras arbete måste betonas, inklusive tydlig information om arbetsuppgifter, relevanta förväntningar, ansvar och handlingsutrymme.

Förfaranden för kartläggning av risk för ohälsa, mobbning och trakasserier måste finnas för alla operationer. Diskriminering, kränkande behandling, trakasserier, övergrepp och hot accepteras inte i Norco Interior. Anställda måste kunna känna sig bekväma, säkra och respekterade på sin arbetsplats.

Norco Interior skall arbeta förebyggande för att minska behovet av sjukfrånvaro och rehabilitering. Anställda som dock skadas i en olycka eller blir sjuka ska få arbetsrelaterad rehabilitering i syfte att återvända till arbetet så snart som möjligt. Vid hantering av information om arbetsanpassning och rehabilitering måste regler om sekretess enligt arbetsmiljölagstiftningen följas, vilket innebär att information om en persons personliga förhållanden ska behandlas som konfidentiell information.

Ansvar

Norco Interior medarbetare skall bidra till sina egna och sina kollegers hälsosamma och säkra arbetsmiljö genom att agera säkert och följa instruktionerna och procedurerna och för att rapportera risker och incidenter som inträffar. Varje anställd förväntas, om tillämpligt, delta i föreslagen rehabilitering.

CEO har ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor och detta skall delegeras i ett eller flera steg. Delegation och ytterligare delegering ska regleras skriftligt.