sv
Hållbarhet hos Norco Interior

Hållbarhet

I Norco Interior tror vi att människor bygger affärer genom att göra affärer på ett "rätt" sätt. Denna princip styr alla våra handlingar - att upprätthålla vårt engagemang för våra kunder, behandla våra anställda med respekt, leverera aktieägarvärde, göra en positiv inverkan i samhällen där vi bor och arbetar och att vidta åtgärder för att minska vår påverkan på miljön.

01

Hållbar verksamhet

Hållbar affärsutveckling innebär att Norco Interior genom sitt koncept och produktportfölj kan bidra till en mer hållbar affärsmiljö genom energi- och kostnadsbesparingar i sina produkter och system samt genom att fortsätta utveckla mer hållbara interiörlösningar för framtiden.

Likt ringar på vattnet spelar det roll vilka beslut vi fattar varje dag. Beslut som påverkar vår miljö och de människor vi möter. Produkterna vi levererar måste ta största möjliga hänsyn till både miljön och människorna under hela produktens livscykel. Vi tror inte att ensam är stark, men tillsammans har vi möjlighet att påverka. Vi tänker utnyttja denna möjlighet!

Tillsammans med våra kunder kommer vi att utveckla produkter som genomsyrar och förmedlar den stolthet som finns i deras varumärke. Tillsammans med våra leverantörer kommer vi att utmana de förhållanden som råder när våra produkter produceras. Vi kommer att föra en öppen och transparent dialog för att ständigt driva förbättringsabetet, och belöna dem som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

Vårt fokus på hållbarhet har en positiv inverkan på både människor och planeten. Och det är också viktigt för att säkerställa vår långsiktiga affärsframgång.

02

Effektiv verksamhet

Norco Interiors mål är att hjälpa hela värdekedjan att uppnå förbättrad effektivitet genom ansvarsfulla val av leverantörer, råvaror, produktionsprocesser och transporter. Under många år har Norco Interior haft en seriös inställning till miljö- och socialt ansvar och strävar efter att bibebålla en långsiktigt hållbar verksamhet.

Hållbarhetskrav för leverantörer

Att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan är viktigt för Norco Interior. Projekt börjar ofta med att se till att leverantörerna bedriver sin verksamhet i enlighet med Norco Interiors hållbarhetskrav.

Energieffektiv produktion

För en producent som Norco Interior är det viktigt att både minska energiförbrukningen totalt sett och att öka andelen förnybar energi som används. Aktivt arbete inom dessa områden bedrivs ur både miljö- och kostnadseffektivitetsperspektiv. Koncernens produktionsanläggningar uppdateras löpande med moderna system för att minska energiförbrukningen och öka effektiviteten.

Transport

En betydande del av koncernens indirekta utsläpp härrör från transport till och från produktionsanläggningar. Norco Interior arbetar aktivt för att minska utsläppen samtidigt som man säkerställer effektiva transporter, och transportalternativ ses både ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Norco Interior lokala närvaro och närhet till dess produktionsanläggningar minskar godstransporter och kostnader för våra kunder. Möjligheten att köpa och producera lokalt och minimera godsets miljöpåverkan är en viktig faktor i kontraktsförhandlingar med våra kunder.

03

Affärsetik

Genom Norco Interiors uppförandekod har alla anställda ett tydligt regelverk för affärsetik. Uppförandekoden från vilken viktiga delar listas nedan har kommunicerats till gruppens leverantörer i form av en koncerngemensam leverantörspolicy. Enligt uppförandekoden har Norco Interior nolltolerans gentemot alla former av kickbacks, mutor och korruption.

Mänskliga rättigheter

Norco Interior stöder och respekterar internationellt utropade mänskliga rättigheter och strävar efter att säkerställa att vi inte är delaktiga i brott mot dessa

Frihet av association

Som lokala eller relevanta lagar tillåter är alla anställda fritt att bilda, gå med eller inte gå med i fackföreningar och har rätt till kollektiva förhandlingar när de är anställda hos Norco Interior.

Tvångsarbete och obligatoriskt arbete

Ingen form av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete tolereras av Norco Interior och alla anställda har rätt att lämna sin anställning enligt kontrakt eller lokala lagar.

Barnarbete

Vi är inte delaktiga i någon form av barnarbete eller andra former av exploatering av barnet. Ingen är anställd under fullbordad grundskola eller under 15 år och ingen under 18 år är anställd för farligt arbete inom Norco Interior.

Arbetsplats

Norco Interior ska tillhandahålla en arbetsmiljö som är hälsosam, säker och i enlighet med gällande lokala lagar för alla anställda. Norco Interior gör allt för att betala rättvisa löner och ersättningar i enlighet med gällande normer på de platser där koncernen har verksamhet.

Diskriminering

Mångfald bland Norco Interior-anställda är ett positivt attribut och Norco Interior erbjuder alla individer lika möjligheter (dvs. personlig utveckling, vidareutbildning, lönenivå). Ingen oavsett etnicitet, färg, kön, sexuell läggning, nationalitet, föräldrastatus, civilstånd, graviditet, religion, politisk åsikt, etnisk bakgrund, socialt ursprung, social status, ålder, fackligt medlemskap eller funktionshinder får diskrimineras. Trakasserier i form av fysiskt eller psykiskt övergrepp är starkt förbjudet inom Norco Interior, liksom alla typer av hot eller andra hot. Anställda i Norco Interior har ett gemensamt ansvar för att detta ska uppnås

Läkemedel

Att förhindra missbruk av droger (inklusive alkohol) berör oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en hög säkerhetsnivå för verksamheten och en god och säker arbetsmiljö. Vi strävar efter en säker arbetsplats utan droger och att alla anställda med drogrelaterade problem vågar söka hjälp. Ingen får påverkas av droger på jobbet.

Inköp av sexuella tjänster och barnpornografi

Köp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är olagligt baserat på lagstiftning i flera länder, inklusive Sverige, och kan stödja människohandel, vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Anställda i Norco Interior på uppdrag och affärsresor, även internationellt, förväntas respektera denna hållning. Detta gäller oavsett land och både under och efter arbetstid

Anti-korruption

Norco Interior rykte om ärlighet, integritet och ansvar måste upprätthållas och alla former av mutor, utpressning eller korruption i någon form tolereras inte. Norco Interior arbetar aktivt för att se till att detta inte sker inom koncernen. Termen korruption avser missbruk av en förtroendeposition för egen eller företagets vinst, till exempel genom att använda mutor. Det är förbjudet att erbjuda, lova eller ge, samt begära, acceptera ett löfte om eller få mutor. Muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka en annan person, som en del av deras anställning eller skyldigheter, att visa givaren felaktig tjänst. Norco Interior anställda får inte erbjuda, ge, ta emot eller begära gåvor, tjänster, underhållning eller andra belöningar som:

  • Kränker accepterad affärspraxis.
  • Har ett orimligt värde. (inte över motsvarande 45 €)
  • Består av pengar, värdepapper, kontantlån eller andra typer av personliga betalningar i form av rabatter, provisioner, bonusar eller avgifter.
  • Består av rena fritids- eller semesterresor.
  • Kränker befintliga lagar.
  • Andra belöningar som på grund av deras värde eller andra relevanta omständigheter vanligtvis sannolikt på ett felaktigt sätt påverkar mottagaren vid utövandet av sina yrkesuppgifter eller på annat sätt riskerar att genera företaget eller den anställde om de blir allmänna kunskaper.

Detta hindrar inte anställda i Norco Interior från att ta emot eller erbjuda reklamgåvor som är utformade för att behålla och främja goda affärsrelationer med kunder och andra affärspartners. Detta under förutsättning att sådana gåvor är blygsamma, öppet accepterade och erbjudna och på annat sätt överensstämmer med denna uppförandekod. Ledningen för respektive dotterbolag ansvarar för att utarbeta lämpliga riktlinjer och rutiner för anställda om representation och gåvor.

Konsumentintressen

När vi handlar med kunder och slutkonsumenter agerar Norco Interior enligt rättvisa affärs-, marknadsförings- och reklam principer. Norco Interior ser också till att alla tillhandahållna varor och tjänster uppfyller överenskomna och juridiska standarder.

Konkurrens

Norco Interior bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och avstår från att ingå olagliga konkurrensbegränsande avtal.

Exportkontroll

Norco Interior ska följa alla tillämpliga regler för exportkontroll, inklusive att inte agera i strid med, eller med personer som är inblandade i ekonomiska sanktioner.

04

Arbetsmiljö

Norco Interior skall erbjuda säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterad skada eller sjukdom. Målet är säker och hälsosam affärsverksamhet där risker elimineras och arbetsmiljörisker minskas. Norco Interior anser att dess anställda är den främsta tillgången. Att attrahera, involvera och utveckla medarbetarna är en avgörande faktor för verksamheten. Norco Interior mål är att vara en ansvarsfull arbetsgivare som lockar och behåller anställda.

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter

Motivation, arbetstillfredsställelse, engagemang och delaktighet är centrala faktorer för att koncernens medarbetare ska kunna utvecklas inom gruppen; de är också viktiga inslag i koncernens förmåga att fortsätta växa.

Allmänt

Arbetsmiljöarbetet ska omfatta systematisk analys, undersökningar och riskbedömningar samt åtgärder och uppföljning.

Arbetet ska så långt som möjligt hanteras konsekvent i hela koncernen med koncernövergripande regler och prioritering av god kommunikation. Arbetet ska bedrivas förebyggande tillsammans med medarbetarna och deras representanter inom alla områden med fokus på risker och säkert beteende. Särskild uppmärksamhet måste ägnas hälsa och säkerhet vid förändringar.

Norco Interior skall ställa krav på leverantörer och kräva att de följer de lokala arbetsmiljöreglerna.

Säkerhet

Norco Interior skall skapa en säker arbetsplats. Säkerhetsutrustning skall alltid finnas på plats. För all verksamhet som involverar hälso- och säkerhetsarbete skall det finnas procedurer som beskriver vad man skall göra, hur man gör det, när man ska göra det och vem som deltar. Olyckor, incidenter och riskobservationer måste rapporteras, analyseras och resultera i korrigerande åtgärder. Koncernens mål är att inga olyckor på arbetsplatsen skall inträffa.

Norco Interior skall identifiera risker i möjliga situationer avseende brand, kemikalieutsläpp, maskin- och strömavbrott och för dessa situationer upprätta evakuerings- och handlingsplaner för att minimera risken för skador.

Hälsa

Den psykologiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Norco Interior skall betona bra ledarskap och rätt uppmärksamhet i hanteringen av dessa frågor. Arbetsmiljön måste anpassas till de olika omständigheterna hos anställda så långt det är praktiskt möjligt. Vikten av deltagande och inflytande för anställda i deras arbete måste betonas, inklusive tydlig information om arbetsuppgifter, relevanta förväntningar, ansvar och handlingsutrymme.

Förfaranden för kartläggning av risk för ohälsa, mobbning och trakasserier måste finnas för alla operationer. Diskriminering, kränkande behandling, trakasserier, övergrepp och hot accepteras inte i Norco Interior. Anställda måste kunna känna sig bekväma, säkra och respekterade på sin arbetsplats.

Norco Interior skall arbeta förebyggande för att minska behovet av sjukfrånvaro och rehabilitering. Anställda som dock skadas i en olycka eller blir sjuka ska få arbetsrelaterad rehabilitering i syfte att återvända till arbetet så snart som möjligt. Vid hantering av information om arbetsanpassning och rehabilitering måste regler om sekretess enligt arbetsmiljölagstiftningen följas, vilket innebär att information om en persons personliga förhållanden ska behandlas som konfidentiell information.

Ansvar

Norco Interior medarbetare skall bidra till sina egna och sina kollegers hälsosamma och säkra arbetsmiljö genom att agera säkert och följa instruktionerna och procedurerna och för att rapportera risker och incidenter som inträffar. Varje anställd förväntas, om tillämpligt, delta i föreslagen rehabilitering.

CEO har ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor och detta skall delegeras i ett eller flera steg. Delegation och ytterligare delegering ska regleras skriftligt.